SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA »KRISTJAN V POSLU«

 

Splošni pogoji uporabe spletnega portala »Kristjan v poslu« (v nadaljevanju »Splošni pogoji uporabe«) opredeljujejo pogoje uporabe portala  »Kristjan v poslu« (v nadaljevanju »portal« ali »portal Kvp«).

Za uporabo spletnega portala Kvp (preko spleta, mobilne aplikacije ali kakorkoli drugače) se mora uporabnik strinjati s Splošni pogoji uporabe spletnega portala Kvp. Sprejem pravil je med drugim tudi pogoj za registracijo na portal Kvp.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike (obiskovalce), registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike (naročnike) portala Kvp.

Z uporabo portala Kvp izjavljate, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj določenimi splošnimi pogoji uporabe in določili ter jih razumete V kolikor se z navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, prosimo, da se vzdržite uporabe portala Kvp.

Poglavje o naročniškem razmerju velja le za naročnike storitev portala Kvp.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del naročniške pogodbe na vsebine in / ali storitve portala Kvp.

Upravljavec portala Kvp si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh portala Kvp.

 

POMEN IZRAZOV

Registrirani uporabnik  je oseba, ki na portalu Kvp ustvari uporabniški račun.

Naročnik ali član portala je oseba, ki ima na portalu Kvp ustvarjen uporabniški račun in hkrati tudi ustvarjen uporabniški profil in je sklenila naročniško pogodbo za uporabo vsebin in / ali storitev portala Kvp.

Obiskovalec ja vsak, ki uporablja portal Kvp in ni registriran uporabnik ali naročnik ali član.

Uporabniki portala so vsi, katerim je portal Kvp namenjen in ga uporabljajo na kateri koli v teh splošnih pogojih uporabe navedeni način.

Uredništvo so glavni urednik portala in njegovi pomočniki, katere upravljavec portala določi z internim aktom.

Upravljavec portala  je lastnik portala, to je Vladavina kraljestva, zavod za družbeni napredek, Rašiška ulica 12, 1000 Ljubljana, matična št. 7199066, davčna št. SI72498412.

 

UPORABNIKI PORTALA

Spletni portal Kristjan v poslu je namenjen:

1. kristjanom, ki so člani ali obiskovalci katere od krščanskih cerkva ali skupnosti ter spoštujejo svetopisemska načela v življenju in poslu,  hkrati pa opravljajo pridobitno  dejavnost v okviru lastnih podjetij (so lastniki/solastniki ali družbeniki podjetja), opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali v okviru registriranega dopolnilnega dela, opravljajo samostojne poklice, so obrtniki, samostojni izvajalci intelektualnih storitev (avtorji), registrirani kmetovalci in podobno. Registrirajo se lahko tudi izvajalci, ki izvajajo storitve v okviru študentskega dela.

2.  vsem, ki iščejo njihove storitve.

Portal je nameščen na spletnem naslovu www.kristjanvposlu.si, ki je last upravljavca portala. V lasti upravljavca portala je tudi skrajšan spletni naslov www.kvp.si, ta uporabnike avtomatsko preusmerja do naslova www.kristjanvposlu.si.

 

NAMEN PORTALA

Namen portala je:

1. Medsebojno povezovanje krščanskih podjetnikov in oseb, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost v on-line mrežo, ki nudi platformo, na kateri člani te mreže lahko medsebojno komunicirajo, izmenjujejo informacije in izgrajujejo kulturo krčanskega podjetništva in svetopisemskih vrednot v poslovnem svetu in profesionalnem življenju. Portal omogoča tudi kasnejše povezovanje „v živo“ (off-line), v obliki prirejanja seminarjev, izobraževanj, dogodkov in drugih oblik druženja.

Naročniki oziroma člani lahko tudi med seboj iščejo stranke, dobavitelje ali poslovne partnerje ter se tako medsebojno povezujejo tudi kot poslovni subjekti na način „b2b“ (business to business).

2. Predstavitev za javnost:

- Predstaviti kulturo krščanskih standardov v poslovnem svetu tudi za širšo javnost. 

- V portalu lahko najdejo svojega izvajalca ali dobavitelja tudi ostali, ne samo registrirani uporabniki,  npr. ostali člani cerkva in skupnosti, ki bi radi poiskali izvajalca na tem portalu (kristjana), ter seveda širša javnost. Vsi ti lahko na portalu lahko ne samo sami isčejo izvajalca, ampak lahko tudi oddajo svoje konkretno povpraševanje, ki bo naslovljeno na registrirane uporabnike. S tem portal izpolnjuje funkcijo predstavitve njegovih uporabnikov in njihovih dejavnosti tudi za javnost, torej na način „b2c“ (business to customer). 

 

UREDNIŠTVO PORTALA

Uredništvo portala nudi uporabniško podpora registriranim uporabnikom, ureja javno dostopne vsebine (Novice, Dogodki, Literatura, Blog, Informacije, Povezave) ter interne vsebine (Forum, Vprašanja in odgovori, Avdio, Video), svetuje uporabnikom portala o delovanju portala, komunicira z javnostjo in obiskovalci portala ter drugo.

 

REGISTRACIJA

 

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Registrirani uporabnik portala lahko postane oseba, ki izpolnjuje pogoje registracije, se strinja s postopkom in pogoji registracije ter splošnimi pogoji uporabe portala in se registrira v portal po spodaj navedenem postopku

Oseba, ki želi postati registrirani uporabnik in izpolnjuje pogoje mora najprej na portalu ustvariti svoj uporabniški račun. Po potrditvi uporabniškega računa na način, opisan v oddelku „uporabniški račun“, lahko uporabnik nadaljuje in izpolni svoj uporabniški profil ter ga odpošlje k objavi na portalu.

 

POSTOPEK REGISTRACIJE in UPORABNIŠKI RAČUN

Za uspešno registracijo v portal je potrebno ustvariti uporabniški račun, in sicer tako, da si uporabnik določi uporabniško ime, vnese njegov veljavni elektronski naslov, določi geslo in jasno izjavi strinjanje s splošnimi pogoji uporabe portala ter odpošlje te podatke v sistem portala. Posledično prejme uporabnik avtomatsko potrditveno elektronsko sporočilo, ki bo vsebovalo povezavo, potrebno za potrditev njegove registracije. Ko odpošlje potrditveno povezavo, bo njegova registracija potrjena in bo ustvarjen njegov uporabniški račun v sistemu portala. V tej fazi registracije uporabnik še ni viden ostalim registriranim uporabnikom in še nima dostopa do internih vsebin portala. Uporabniški račun je predhodni obvezni korak pred ustvarjanjem in objavo uporabniškega profila uporabnikov.

Uporabnik, ki je ustvaril uporabniški račun, lahko sedaj na portalu ustvari tudi svoj  uporabniški profil po postopku, opisanem v odstavku uporabniški profil teh splošnih pogojev

Ob registracij v portal Kvp mora biti uporabnik na datum registracije star 18 let ali več. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki.

 

POGODBENO RAZMERJE

Splošni pogoji uporabe  so pravno zavezujoči in urejajo pravice, obveznosti in pogoje uporabe za registrirane in v določenem delu tudi za neregistrirane uporabnike portala „Kristjani v poslu“. Splošni pogoji uporabe imajo naravo pogodbe, ki je sklenjena na podlagi uporabnikove potrditve, da se strinja s Splošnimi pogoji uporabe ob prvi registraciji njegovega  uporabniškega računa, in sicer takrat, ko portal Kvp s potrditvenim e-sporočilom potrdi registracijo uporabniškega računa.“

Pogodbeno razmerje med upravljavcem portala in registriranim uporabnikom se sklene v trenutku, ko uporabnik odpošlje v sistem portala podatke in zahtevo za ustvarjenje uporabniškega računa, po postopku opisanem v oddelku uporabniški račun splošnih pogojev.

 

UPORABNIŠKI PROFIL

Vsak uporabnik, ki ima ustvarjen uporabniški račun, lahko kadarkoli ustvari svoj uporabniški profil tako, da izpolni podatke v oddelku „Moji podatki“, „Moja podjetja“ in „Naročniški podatki“. V oddelku „Moji podatki“ navede svoje osebne podatke, vstavi svojo resnično fotografijo, navede regijo v kateri živi in podatek o cerkvi, katere član ali obiskovalec je ter v kateri lokalni skupnosti ta cerkev deluje. V oddelku „Moja podjetja“ navede podatke svojega podjetja oz. podjetij, opis njihovih dejavnosti, storitev in ponudbe.

V primeru samostojnih poklicev, izvajalcev avtorskih storitev, registriranih kmetovalcev, fizičnih oseb z registriranim osebnim dopolnilnim delom in podobno, bo registrirani uporabnik v rubriki moja podjetja v svojem profilu navedel uradne podatke, na podlagi katerih izvaja svojo dejavnost, npr. ime, priimek,  št. registrirane kmetije ali dovoljenja za opravljanje  dejavnosti  ter matično in davčno številko, pod katero izvaja svojo dejavnost ali storitve. Brez izpolnitve obveznih podatkov o izvajalcu dejavnosti in davčne ter matične številke ni možno skleniti naročniškega razmerja.

Lahko se registrirajo tudi uporabniki, ki izvajajo storitve preko študentskega dela. V takem primeru uporabnik sklene naročniško razmerje  kot fizična oseba.

Ob vpisu uporabniškega profila mora biti uporabnik na datum registracije star 18 let ali več. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

Upravljavec portala ne jamči za resničnost podatkov, navedenih v uporabniškem profilu registriranega uporabnika, vključno s podatki o uporabnikovih podjetjih ali drugih poslovnih subjektih oziroma njegovih dejavnostih in podobno. 

Z navedbo podjetja ali podjetij v oddelku Moja podjetja v uporabniškem profilu potrjuje registriran uporabnik, da je lastnik ali solastnik navedenega podjetja ali navedenih podjetij oziroma drugih poslovnih subjektov.

Uporabnik, ki v skladu s temi pravili uporabe izpolnjuje pogoje za objavo svojega profila na portalu, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi navajanje dejavnosti oziroma storitev na portalu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo navaja.

Osebe, ki opravljajo samostojne poklice ali drugo dovoljeno dejavnost, izključno in v celoti jamčijo in odgovarjajo za zakonitost svojega dela ter z navedbo podatkov v uporabniškem profilu potrjujejo, da so za opravljanje posamezne poklicne dejavnosti vpisane v register, imenik ali drugo evidenco, ki je predpisana za opravljanje te dejavnosti.

Za dokončno objavo uporabniškega profila na portalu mora uporabnik izpolniti še naročniške podatke. V oddelku „Naročniški podatki“ označi uporabnik eno od izbir, ki določa, kdo bo pogodbena stranka in naročnik v naročniškem razmerju, sklenjenim med upravljavcem portala in registriranim uporabnikom. Naročnik storitev portala je lahko fizična ali pravna oseba.

Na koncu oddelka „Naročniški podatki“ izjavi naročnik strinjanje s pogoji objave njegovega profila v portalu (ter namero, da želi skleniti naročniško razmerje z upravljavcem portala ter odpošlje njegov izpolnjeni profil za objavo v portal.

 

NAROČNIŠKO RAZMERJE 

Obstoječe pogodbeno razmerje med upravljavcem portala in registriranim uporabnikom, ki nastane s sprejetjem splošnih pogojev uporabe, se nadgradi v naročniško pogodbeno razmerje v trenutku, ko uporabnik izpolni in odpošlje svoj uporabniški profil po postopku v oddelku uporabniški profil splošnih pogojev. Z oddajo zahteve za objavo uporabniškega profila na portalu je sklenjeno naročniško razmerje med uporabnikom naročnikom in upravljavcem portala. To naročniško pogodbeno razmerje je podlaga za izdajo predračuna oz. računa registriranemu uporabniku oziroma naročniku storitev portala.

Vsak novi naročnik  oz. član portala  je upravičen do brezplačne objave uporabniškega profila v portalu za obdobje, navedeno v veljavnem ceniku portala.

 

OBJAVA UPORABNIŠKEGA PROFILA

Uporabnikov profil, ki ga registriran uporabnik izpolni in pošlje v objavo, bo po potrditvi s strani uredništva portala  objavljen na portalu in bo postal viden tako v interno dostopnih vsebinah kot tudi v javno dostopnih vsebinah ter bo nato dostopen vsem naročnikom portala, kot tudi vsem obiskovalcem portala, razen v primeru, ko izbere uporabnik možnost „skriti uporabniški profil“.

Sestavni del javno dostopnega uporabniškega profila so tudi ocene uporabnika, ki jih lahko oddajajo naročniki portala in obiskovalci portala. Več o ocenah uporabnikov v oddelku „ocene uporabnikov“ teh splošnih pogojev uporabe.

Upravljavec portala si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave profila posameznega uporabnika, če ta ne izpolnjuje pogojev registracije v portal ali če meni, da bi objava takšnega profila škodovala spletnem portalu Kvp - presojo o tem si upravljavec portala v celoti pridržuje. Upravljavec portala si tudi pridržuje pravico nemudoma črtati s seznama registriranih uporabnikov ali naročnikov tiste, ki bi kršili ta splošna pravila uporabe ali kako drugače škodovali portalu Kristjan v poslu. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

V primeru pomanjkljivega ali neprimernega profila bo upravljavec portala še pred objavo opozoril uporabnika na sporne točke njegovega profila in ga pozval k spremembam. V primeru ne spoštovanja pripomb upravljavca portala si slednji pridržuje pravico ne objaviti uporabnikov profil. 

 

SKRITI UPORABNIŠKI PROFIL

Vsak registrirani uporabnik ima pri oddaji svojega uporabniškega profila možnost izbrati opcijo: „Želim, da moj profil NI javen“. V primeru izbora te opcije, bo vaš profil z vsemi podatki objavljen samo v internem delu portala in bo viden izključno ostalim članom portala oziroma naročnikom. V javnem delu portala vaš profil ne bo objavljen, obiskovalcem  portala ne bodo vidni niti vaši osebni podatki niti podatki o vašem podjetju, vaši dejavnosti, ponudbi, itd.

Izbira „Želim, da moj profil NI javen“ ne spreminja nikakršnih drugih pravic in možnosti člana portala oz naročnika. V polnem obsegu lahko dostopate do vseh internih vsebin portala (Forum, Vprašanja in odgovori, Avdio, Video, Ponudba, Povpraševanje), do javnih povpraševanj obiskovalcev portala in lahko komunicirate z ostalimi člani portala s pomočjo funkcije „Interno sporočanje“.

Izbira možnosti „skriti uporabniški profil“ ne spreminja pogojev naročniškega razmerja,niti stroškov registracije v portal ali obračunskega obdobja.

Naročnik s skritim profilom je v svojih obveznostih in pravicah v celoti izenačen z naročnikom, katerega profil je javno objavljen na portalu.

 

UPRAVLJANJE IN SPREMEMBE OBSTOJEČEGA UPORABNIŠKEGA PROFILA

Svoj objavljeni uporabniški profil lahko vsak uporabnik kadarkoli dopolnjuje in spreminja v skladu s pogoji registracije v portal in temi splošnimi pogoji uporabe ter izvedene spremembe odda k objavi.

Vsak uporabnik je nemudoma dolžan sporočiti spremembo  že objavljenih podatkov na portalu in skrbeti, da so podatki v njegovem profilu v vsakem trenutku točni in resnični.

 

INTERNE VSEBINE

Vsak naročnik dobi poleg objave svojega profila tudi dostop do internih vsebin portala, ki so dostopne samo naročnikom (članom portala), kot so Forum, Vprašanja in odgovori, Avdio, Video, Ponudba, Povpraševanje, ter Interno sporočanje.

Naročnik lahko soustvarja vsebine portala s prispevanjem vsebine v rubriko Forum, Vprašanja in odgovori, Ponudba, Povpraševanje, ki so orodja kolektivne komunikacije in izmenjave med  člani portala. V rubriki Forum lahko člani oddajajo prispevke, članke, mnenja itd. namenjena drugim članom, ter podajajo komentarje na prispevke drugih članov. V rubriki Vprašanja in odgovori lahko člani podajajo vprašanja, namenjena drugim članom portala, ter lahko odgovarjajo na vprašanja drugih članov. V te interne rubrike lahko vsebine prispeva tudi uredništvo portala.

Individualna komunikacija med člani portala poteka preko internega sporočanja. Z uporabo te funkcije lahko člani odpošlje interno sporočilo drugim članu portala. To sporočilo bo vidno samo naslovniku tega sporočila v njegovem predalu internega sporočanja. O prispelem internem sporočilu bo uporabnik obveščen z avtomatskim sporočilom v njegov elektronski predal na elektronski naslov, s katerim se je registriral v portal.

Pri uporabi storitve portala ali pri soustvarjanju vsebine na portalu je prepovedana vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti, prepovedano je izvajanje aktivnosti na portalu, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi in uporaba portala za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil ter kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe portala.

Uporabniki oziroma člani portala Kvp, ki želijo soustvarjati vsebine na portalu Kristjan v poslu v obliki objavljanja vsebin, podajanja komentarjev, ocen ali kako drugače,  se zavezujejo, da:

 • bodo objavljali vsebine,  komentarje in drugo brez žaljenja, osebnega napada, groženj in blatenja souporabnikov oz. 3. oseb, 
 • se bodo držali e-bontona , da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje,
 • ne bodo objavljali vsebin ali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike ali obiskovalce portala. Prav tako je prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in drugih oseb;
 • ne bodo izvajali kakršnihkoli dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;
 • ne bodo uporabljali simbolov, znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače vznemirjajo ljudi;
 • ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih uporabnikov ali neuporabnikov portala , prav tako ne bodo v objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;
 • bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) komentirali v slovenskem jeziku, ;
 • bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot tudi vsebino;
 • so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;
 • ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;
 • bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili upravljavcu portala ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitve.

Upravljavec portala si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja posamezne vsebine in komentarjev. Upravljavec portala ima pravico brez pojasnila odstraniti določeno vsebino ali komentar, ko se mu zdi to potrebno. V primeru, da član portala krši ta splošna pravila uporabe, pogoje in navodila za uporabo portala, mu lahko upravljavec portala trajno ali začasno onemogoči uporabo portala Kvp.

Upravljavec portala lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo portala tudi v primeru, ko z uporabo storitve portala kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

Upravljavec portala  si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave določene vsebine člana portala, če je vsebina žaljiva oz. neprimerna, zavajajoča, nelegalna, obscena ali služi goljufivim ali nelegalnim namenom.

 

NAROČNIŠKO OBDOBJE

Uporabniški profil bo objavljen v portalu po potrditvi objave profila s strani uredništva, kot je opisano v oddelku „Objava uporabniškega profila“ teh splošnih pogojev uporabe. Z objavo profila se začne naročniško obdobje za objavo uporabniškega profila naročnika, ki je sprva za določeno obdobje brezplačno, kasneje pa odplačno. Naročniško obdobje se lahko podaljšalo v skladu s pogoji navedenimi v teh splošnih pogojih uporabe ter v skladu z veljavnim cenikom portala. Število možnih podaljšanj objave profila v portalu oziroma naročniškega razmerja ni omejeno.

Določila o trajanju brezplačnega naročniškega obdobja prve objave profila naročnika portala kot tudi plačljivega naročniškega razmerja za nadaljnjo objavo so navedena v veljavnem ceniku portala.

En mesec pred iztekom vsakega tekočega obračunskega obdobja bo naročnik po elektronski pošti obveščen o datumu poteka njegovega naročniškega obdobja ter bo prejel predračun za naslednje obračunsko obdobje oziroma podaljšanje naročniškega razmerja za  njegovo registracijo in objavo uporabniškega profila na portalu. Z dnem plačila predračuna se šteje, da je uporabnikovo naročniško razmerje na portalu Kvp podaljšano za naslednje naročniško obdobje. Po plačilu predračuna bo uporabnik prejel po navadni pošti še račun za omenjeno obračunsko obdobje.

V prejšnjem odstavku naveden postopek se izvede tudi en mesec pred iztekom brezplačnega obdobja od prve registracije uporabnika portala Kvp.

Datum začetka in izteka naročniškega obdobja (objave uporabniškega profila) lahko naročnik kadarkoli preveri znotraj njegovega uporabniškega profila (v oddelku „Naročniški podatki“).  

 

STROŠKI IN PLAČILO OBJAVE UPORABNIŠKEGA PROFILA NA PORTALU

Prva registracija v portal in objava profila z enim uporabniškim računom in profilom je brezplačna za obdobje, navedeno v veljavnem ceniku portala.

Brezplačno obdobje objave profila začne teči z dnem prve objave uporabniškega profila na portalu Kvp

Po preteku brezplačnega naročniškega obdobja se naročniku zaračuna mesečni strošek registracije in objave profila za določeno obračunsko obdobje (članarina). Mesečni strošek in obračunsko obdobje nadaljnje registracije sta navedena v veljavnem ceniku portala.

Plačilo stroška registracije in objave profila v portalu je prostovoljno in ni pogoj za podaljšanje objave uporabniškega profila registriranega uporabnika v portalu. Plačilo članarine prispeva k nadaljnjemu obstoju in razvoju portala Kvp.

V primeru, da bo naročnik v času trajanja tekočega naročniškega obdobja v svojem profilu spreminjal podatke, ki so podlaga za izdajanje računa, bo ta sprememba upoštevana šele po preteku tekočega naročniškega obdobja ob naslednji izdaji predračuna in računa za podaljšanje naročniškega obdobja.

 

UKINITEV UPORABNIŠKEGA PROFILA

Profil uporabnika na portalu je lahko ukinjen: 1. na zahtevo uporabnika 2. s strani upravljavca portala pod v teh splošnih pravilih opisanimi pogoji.

1. Ukinitev uporabniškega profila na portalu na zahtevo naročnika je možna z uporabo izbire „Ukinitev objave profila“ v oddelku Naročniški podatki uporabnikovega profila.  Uporabniški račun uporabnika, katerega profil je bil ukinjen, še naprej obstaja.

2. Uredništvo portala si pridržuje pravico ukiniti objavo uporabniškega profila, ki ne izpolnjuje pogojev registracije v portal in objavo profila, katerega uporabnik krši splošne pogoje uporabe portala. V primeru nepopolnih ali napačnih informacij v profilu uporabnika bo uredništvo še pred izbrisom profila opozorilo uporabnika na sporne točke njegovega profila in ga pozvalo k popravkom.

Po ukinitvi uporabniškega profila iz kateregakoli zgoraj navedenega razloga uporabniški račun  uporabnika naprej obstaja, uporabnik pa nima dostopa do internih vsebin. Uporabnik lahko kadarkoli ponovno uporabi svoj uporabniški račun za ponovno objavo svojega uporabniškega profila, v skladu s splošnimi pogoji uporabe portala. Upravljavec portala v primeru ukinitve objave uporabniškega profila ni dolžan povrniti stroške do takrat plačane naročnine za tekoče obračunsko obdobje.

Upravljavec portala si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe in mu lahko trajno prepove ponovno vključitev v portal Kvp.

 

UKINITEV IN IZBRIS UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Ukinitev uporabnikove registracije v portalu na zahtevo uporabnika je možna z uporabo  izbire “Ukinitev računa“, ki se nahaja znotraj njegovega uporabniškega računa. Po izbiri in potrditvi te možnosti bo deaktiviran uporabnikov račun tako, da uporabnik ne bo mogel dostopati v sistem portala. Po preteku 1 leta bo uporabniški račun vključno z vsemi podatki uporabniškega profila v celoti izbrisan iz sistema portala.

Upravljavec portala lahko kadarkoli  ukine oziroma izbriše uporabniški račun uporabnika, ki krši splošna pravila uporabe portala Kvp.

Upravljavec portala v primeru ukinitve  oziroma izbrisa uporabniškega računa uporabniku ni dolžan povrniti do takrat plačane naročnine za tekoče obračunsko obdobje.

 

OBISKOVALCI PORTALA

Obiskovalci portala (neregistrirani uporabniki) portala  so lahko vsi uporabniki interneta.

Ob obisku portala so obiskovalcem na razpolago naslednje funkcije:

Z uporabo funkcije Iskanje ter zavihkov Oseba, Podjetje, Dejavnost, Regija, Cerkev, lahko obiskovalci portala iščejo na podlagi določenih kriterijev osebo, samostojnega podjetnika, podjetje ali drugega izvajalca določenih storitev ipd. med člani portala. Obiskovalci portala lahko posledično stopijo v kontakt s članom portala na podlagi podatkov, ki jih je ta objavil v portalu (tel. številka, elektronski naslov,..).

Z uporabo funkcije Oddaj povpraševanje lahko izpolnijo obiskovalci portala obrazec za oddajo povpraševanja po storitvah. Njihovo povpraševanje bo posredovano na vpogled vsem članom portala, ki se na povpraševanje lahko odzovejo na podlagi kontaktnih podatkov, ki jih je obiskovalec izpolnil v obrazcu Oddaj povpraševanje.

Obiskovalci portala lahko pregledujejo javno dostopne vsebine portala (Novice, Dogodki, Literatura, Blog, Informacije, Povezave, Aktualna ponudba).

Obiskovalci portala lahko tudi oddajo oceno člana portala in njegovih storitev. Možnost ocenjevanja člana portala se nahaja v uporabniškem profilu vsakega registriranega uporabnika.

Z oddajo povpraševanja obiskovalec potrjuje, da je seznanjen in soglaša s Splošnimi pogoji uporabe portala. Pred oddajo povpraševanja mora obiskovalec  z označbo ustreznega polja potrditi, da se strinja s splošnimi pogoji uporabe portala (oddaja povpraševanja brez označbe polja ni možna).

 

ODDAJANJE JAVNEGA POVPRAŠEVANJA

Z izpolnitvijo in oddajo obrazca Oddaj povpraševanje se obiskovalec portala strinja z uporabo njegovih podatkov navedenih v obrazcu (ime in priimek, elektronki naslov ali telefonska številka, vsebina povpraševanja) za namene posredovanja njegovega povpraševanja naročnikom portala Kvp.

Z oddajo povpraševanja ne pride do sklenitve pogodbe med obiskovalcem, ki odda povpraševanje in naročnikom.

Portal Kvp ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med naročniki (člani portala) in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev (obiskovalci portala)  in za uporabnike portala ne nudi drugih storitev kot objavo in posredovanje podatkov in informacij.

V primeru, da bo kasneje na podlagi povpraševanja, oddanega preko možnosti portala „Oddaj povpraševanje“ prišlo do sklenitve pogodbenega razmerja med obiskovalcem portala (kateri je oddal povpraševanje) in naročnikom portala (ki se je odzval na njegovo povpraševanje in ponudil ali ponudil ter izvedel svojo storitev, ne prevzema upravljavec portala nobene odgovornosti za to pogodbeno razmerje. Upravljavec portala nima nobene pravne vloge v tako nastalem razmerju in ne prevzema nobene odgovornosti.  

Obiskovalci portala izrecno soglašajo, da lahko člani portala uporabijo v obrazcu za oddajo povpraševanja navedene podatke za  namene neposrednega trženja do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

OCENE UPORABNIKOV

Vsak uporabniški profil vsebuje tudi ocene uporabnika oziroma njegove storitve, ki jih lahko oddajajo ostali člani portala in obiskovalci portala. Rubrika „oceni uporabnika“ se nahaja v profilu vsakega uporabnika. Vsak ocenjevalec lahko lestvično in opisno oceni registriranega uporabnika in njegove storitve. Lestvične ocene (zvezdice) so ocene na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najslabšo oceno in 5 najboljšo oceno. Opisne (besedne) ocene vsebujejo opis ocenjevalčeve izkušnje ter (ne)zadovoljstva s storitvami, pristopom, zanesljivostjo, itd. ocenjenega registriranega uporabnika.

Vse oddane lestvične ocene se v svojem seštevku pojavijo kot zvezdice od 1 do 5 v glavi vsakega uporabniškega profila (pod sliko uporabnika). Oddane opisne ocene so vidne v profilu vsakega uporabnika.

Upravljavec si v celoti pridržuje pravico, da izbriše ocene, ki bi pomenile kršitev splošnih pogojev uporabe portala.

 

DELO NA ČRNO

Na portalu Kvp je prepovedano povpraševanje in ponujanje storitev, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).

Naročnik portala ali obiskovalec se z objavo ponudbe storitev ali oddajo povpraševanja zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec portala si v primeru, ko iz povpraševanja ali ponudbe storitev izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takšnega povpraševanja ali ponudbe storitev  ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec portala dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o registriranem uporabniku ali obiskovalcu.

 

SPLOŠNO

Naročnik portala Kvp se zavezuje, da bodo njegove vsebine, objavljene na portalu Kvp resnične; da ne bo oglaševal storitev, katerih opravljanje ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec portala pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebine, ki je v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike. Še zlasti se naročnik zavezuje, da ne bo opravljal storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1).

Vsebine, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljene.

Odvetniki lahko v svojih uporabniških profilih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank. (to je navedeno v Odvetniškem kodeksu, h kateremu smo zavezani)

 

UPORABNIŠKA PODPORA

Upravljavec portala vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom portala nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe portala, in sicer v delovnem času upravljavca portala, objavljenem na portalu www.kristjanvposlu.si.

Uporabniki in obiskovalci portala lahko kontaktirajo uredništvo na podlagi podatkov navedenih v rubriki „hiter kontakt“  na portalu (elektronska pošta, v nujnih primerih telefonska številka).

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost upravljavca portala za neprijetnosti ali škodo, ki bi naročniku portala ali obiskovalcu nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. vsebin na portalu je v celoti izključena. Naročniki ali obiskovalci na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec portala ne odgovarja za morebitne poškodbe računalniškega sistema uporabnika portala zaradi uporabe podatkov, naloženih s portala Kvp.

 

Izključitev odgovornosti zaradi nedelovanja/pomanjkljivosti portala

Upravljavec portala ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa do portala, zaradi neobjave oziroma izbrisa vsebin ali zaradi napak v delovanju portala, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega portala. Vsebina in funkcionalnost tega portala so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru upravljavec portala ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravljavec portala si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja portala.

 

Izključitev odgovornosti zaradi sklenitve pogodbenega razmerja med uporabniki portala

Upravljavec portala ne prevzema nobene odgovornosti niti ne jamči za morebitne škode, nastale na podlagi sklenitve ali izvajanja pogodbenega razmerja med obiskovalci portala in naročniki portala, ali med dvema ali več naročniki portala. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med strankama tega pogodbenega razmerja.

Upravljavec portala ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov portala posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke.

Upravljavec portala tudi ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine na portalu, ki so jih navedli člani portala v svojem profilu in za spletne strani, navedene v rubriki „Povezave“, “Literatura“ ter drugih rubrikah. Povezave na druge spletne strani, vire, literaturo itd. so zgolj informativne narave, upravljavec portala njihovih vsebin v celoti ne preverja in ne jamči za njihovo vsebino ter morebitne nastale škode povzročene z uporabo informacij ali podatkov navedenih v takih virih.

Naročnik izključno in v celoti sam jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi objavljanje vsebin in nudenje storitev na portalu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo ponuja. Upravljavec portala  za zakonitost in strokovnost izvedenih storitev naročnikov portala ne odgovarja.

Z objavo uporabniškega profila se registrirani uporabnik strinja, da bo v primeru obstoja  interesa odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Registrirani uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec in lastnik portala Kristjan v poslu, Vladavina kraljestva, zavod za družbeni napredek, se zavezuje k varovanju zasebnosti svojih uporabnikov  in spoštovanju Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 Uradni list RS, št. 94/07).

Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene delovanja in uporabe portala. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov (vašo zasebnost), zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vsak uporabnik portala s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja portala ter pošiljanje elektronske pošte v skladu s  temi pravili. Upravljavec portala se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo na portalu seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter izrecno soglaša, da upravljavec portala njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Podatki, ki se bodo zbirali so: slika, ime, priimek, regija, telefonska številka, naslov, podatki o cerkvi, elektronski naslov in območje delovanja. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec portala jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec portala, Vladavina kraljestva, zavod za družbeni napredek, Rašiška ulica 12, 1000 Ljubljana, matična št. 7199066, davčna št. SI72498412. Upravljavec portala osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja portala  ali če tako zahteva zakon. Tako bo v primeru oddaje javnega povpraševanja na portalu upravljavec portala podatke obiskovalca (povpraševalca) posredoval tretjim osebam- naročnikom.

Upravljavec portala Kvp si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali vsebinah portala državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

 

KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Naročnik in obiskovalec portala v celoti razume in se strinja, da si upravljavec portala pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega računa ali profila, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter upravljavca portala v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

Upravljavec portala si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave vsebin na portalu, če meni, da bi objava takšne vsebine škodovala portalu. Presojo o tem si upravljavec portala v celoti pridržuje. Upravljavec portala si tudi pridržuje pravico nemudoma črtati s seznama naročnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali portalu Kristjan v poslu ali njegovemu upravljavcu. Presojo o tem si upravljavec portala v celoti pridržuje.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina portala je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, in programsko opremo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne, nekomercialne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi splošnimi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabniki portala odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala upravljavcu portala zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

 

REŠEVANJE SPOROV

Upravljavec  portala  in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. Za morebitne spore, ki jih upravljavec portala in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Upravljavec portala lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh portala. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani portala in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe upravljavcu portala pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti. Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko upravljavec portala potrdi, da je prejel sporočilo naročnika.

 

Vsi podatki o upravljavcu portala  so dostopni na www.kristjanvposlu.si  in so sledeči:

Vladavina kraljestva, zavod za družbeni napredek, Rašiška ulica 12, 1000 Ljubljana, matična št. 7199066, davčna št. SI72498412.

 

Pogoji uporabe veljajo od 16.05.2016, zadnja aktualizacija 1.9.2021.